منابع انسانی بخشی لازم در هر سازمانه. تغییرات سریع فناوری، بعد از انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ ضرورت تخصصی شدن وظایف و جذب نیروهای متخصص رو مشخص کرد. امروز همه میدونن که وجود نیروی انسانی مناسب در هر سازمانی یکی از ابعاد اصلیِ تولیده. منابع انسانی باید طوری مدیریت شن که همه افراد و اعضای سازمان رو تحت پوشش خود بذاره. امروز، منابع انسانی تنها جمع به ملزومات کاری در سازمان، آزمایشا، اخراج از خدمت و بقیه امور مشخص نیس. این روزها مدیریت منابع انسانی به بخشی لازم در امور مدیریتی بدل شده و حتی ابعاد جدیدی ازجمله مدیریت منابع انسانی سبز بهش اضافه شده.

 

در سالای گذشته، کسب و کارای جورواجور از ابزاری راهبردی با عنوان مدیریت منایع انسانی سبز استفاده میکردن. این روش جدید هم طبق رسیدن به مزیتای رقابتی پیگیری می شه. سیستمای مدیریت محیط زیست به طراحی و ارائه ساختارهایی می پرازن که به دلیل ی اونا نتیجه کسب و کارای جورواجور کمتر به محیط زیست آسیب وارد کنن.

نقش مدیریت منابع انسانی سبز در موفقیت سازمان

مدیریت منابع انسانی سبز چه فرقی با مدیریت منابع انسانی سنتی داره؟ " آموزشی

مدیریت منابع انسانی سبز یکی از مهم ترین ابعاد سیستمای منابع انسانی محیط زیسته. حالا، وقتیه که کسب و کارای جورواجور واسه رسیدن به امتیازای رقابتی دهن باز کن نیازمند اجرا راهبردهای محیط زیستی هستن.

موفقیت این راهبردها رابطه مستقیمی با اقدامات و تصمیم گیری درست داره. در این مراحل، چیزی که سازمان رو به طرف موفقیت هرچه بیشتر جهت می ده، میزان آگاهی کارکنان از محیط زیست، حفاظت از اون و البته مسئولیت پذیری نسبت به اینه.

در سالای گذشته بیشتر سازمانا توجه به محیط زیست رو در سطح دنبال کردن، اما از این نکته بسیار مهم غافل بودن که باید در درجه اول، کارکنان خود رو نسبت به این موضوع تازه آموزش بدن و خبر دار کنن. مثلا اگه کارکنان و منابع انسانی از چیزای مهمی چون فنون مدیریت زائدات و زبالهای تولیدشده، اجناس موافق با محیط زیست، محصولا سبز و دوستی با شرکای محیط زیستی آگاه نباشن، اقدامات سازمان با مشکلات زیادی روبرو میشه.

در یک کلام میشه گفت، اگه سازمان از وجود نیروهایی آگاه به بحث ی محیط زیست بهره جنگ، احتمال موفقیت اون در این مورد در ایجاد فرق و امتیاز رقابتی نسبت به بقیه رقبا دچار شکست میشه. کارکنان باید با تموم وجود نسبت به محیط زیست احساس مسئولیت داشته باشن.

مدیریت منابع انسانی سبز، نیازمند افرادیه که با احساس مسئولیت در اقدامات و وظایف خود و در همکاری با بقیه نیروها، اجرای ایده های سبز و موافق با محیط زیست رو ممکن و عملی سازند.

قدم اول در آموزش کارکنان واسه آمادگی در راه اجرای مسائل مربوط به محیط زیست، ایجاد انگیزه در کارکنان و به وجود آوردن حس مسئولیت در اونا در مورد محیط زیسته. دراین صورته که عملکردهای سازمان با موفقیت روبه رو میشه.

فرق مدیریت منابع انسانی در گذشته و مدیریت منابع انسانی سبز چیه؟

مدیریت منابع انسانی سنتی:

 • توجه به چشم انداز مرکزی و عمومی و ارزشای مشترک و فرهنگی قوی در سطح کلان سازمانی؛
 • توجه به نیروی کار زبده، دنبال کردن راهبردهای مناسب و تمرکز بر ایجاد امتیاز رقابتی برتر؛
 • توجه به ساختار سیستما، نظارت بر نیروها و تغییر رهبری، ایجاد ارتباطات دو طرفه و خودکنترلی در نیروها؛
 • توجه به تعهد و کار تیمی، جذب نیروهای مناسب، پاداش دهی، درنظرگرفتن آموزش واسه نیروها و پیشرفت فردی اونا.

مدیریت منابع انسانی سبز:

 • توجه به چشم اندازی متناسب با محیط زیست و گسترش ی فرهنگ سازمانی حمایت کننده محیط زیست؛
 • توجه به نیروی کارِ آگاه به اهداف محیط زیستی و ایجاد امتیازای رقابتی طبق توجه به محیط زیست؛
 • توجه به ساختار سیستما از راه همکاری و ایجاد ارتباطات باز و آزاد واسه نیروها؛
 • توجه به تعهد نسبت به محیط زیست و کار تیمی در این باره، جذب نیرو، پاداش دهی، پیشرفت فردی و آموزش کارکنان طبق اهداف محیط زیستی سازمان.

درحقیقت، تنها فرق کلی ای که پس از ظهور مفاهیم محیط زیستی در سازمانا به اتفاق پیوستهه، حرکت و ایجاد چشم اندازه هایی موافق با محیط زیسته که رسالت سازمانا رو در این راه قرار می ده، اما بازم در مدیریت منابع انسانی مواردی چون کمال گرایی، امتیاز رقابتی و رهبری مؤثر حضور دارن. درحقیقت مفاهیم و وسایل گذشته موجود در مدیریت منابع انسانی در مدیریت منابع انسانی سبز در خدمت محیط زیست و با هدف محافظت از اون استفاده کرده می شن.

مدیریت منابع سازمانی سبز تلفیقیه از اهداف مدیریتی دور و بر محیط زیست و فرایندهایی جذب نیرو، توضیح و توضیح شغل، آموزش و پیشرفت نیروها، سلامت و امنیت شغلی، مدیریت کارکرد، آزمایش، مدیریت استعداد، پاداش دهی و برنامه ریزی حرفه ای و شغلی و… .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   ماموریت مدیریت منابع انسانی واقعا چیه؟ 

مدیریت منابع انسانی سبز چه فرقی با مدیریت منابع انسانی سنتی داره؟ " آموزشی

در همه بخشای نام برده در سطور قبلی، ضرورت وجود برنامه هایی واسه افزایش سطح آگاهی نیروها نسبت به محیط زیست هست. در مدیریت منابع انسانی سبز از پیشرفتای فناوری واسه انسجام و رسیدن به اهداف محیط زیستی استفاده می شه. مثلا کاربردهایی مثل این رو میشه اینجور برشمارد: برگزاری کنفرانسا و جلسات از راه دور به کمک فناوری، مصاحبهای مجازی، مسئله بازیافت، آموزش از راه دور، صرفه جویی در منابع انرژی و بهینه سازی مصرف و محیط و… .

به کمک فناوری ارتباطات از راه دور با کمتر مصرف کردن منابع و پس سازگارسازی بیشتر به محیط زیست ممکن شده. مدیریت منابع سازمانی سبز هم به افزایش رشد اقتصادی و بهبود رشد کسب وکارها کمک می کنه و هم محیط زیست رو حمایت و حفاظت می کنه.

هدف مدیریت منابع سازمانی سبز چیه؟

مدیریت منابع انسانی سبز چه فرقی با مدیریت منابع انسانی سنتی داره؟ " آموزشی

هدف مدیریت منابع انسانی سبز، آگاه کردن منابع انسانی سازمان نسبت به محیط زیسته. واسه کاهش آلودگیای به دلیل تولید اجرای کارایی در جهت حمایت و حفاظت از محیط زیست ضروریه.

با اجرای اقدامات کاربردی مناسب محیط زیستی فرهنگ این معنی هم بهتر در سازمان نهادینه می شه. هدف از اجرای کارایی پس، بهبود بهره وری، کاهش خطرات و کسب رضایت صاحب نفعان سازمانیه.

نقش اصلی منابع انسانی در مدیریت محیط زیست، حمایت از فعالیتای محیطی سازمان و طبقه بندی امور منابع انسانی در ۲ گروه: مدیریت منابع انسانی سبز و اقدامات در این مورد. واسه پیش برد اقدامات سبز باید به مواردی چون جذب نیروهای مناسب، مدیریت کارکنان، حمایت از جست و خیز سازمانی و… توجه شه.

مدیریت منابع انسانی سبز به چه اموری می پردازه؟

مدیریت منابع انسانی سبز چه فرقی با مدیریت منابع انسانی سنتی داره؟ " آموزشی

 • توضیح شغلی؛
 • جذب نیروها؛
 • شروع به کار؛
 • اخراج نیروها؛
 • آموزش نیروها؛
 • امنیت و سلامت شغلی؛
 • آزمایش فردی نیروها؛
 • بررسی روابط موجود در صنعت؛
 • انگیزه و پاداش دهی به نیروها؛
 • اعلام مقررات و رفع اختلافات؛
 • نظارت بر فرهنگ و نگاه های سازمانی؛
 • پیشرفت اخلاق محیط زیستی؛
 • حمایت از تغییرات مدیریتی؛
 • بهبود ارتباطات؛
 • پیشرفت اهداف چندگانه و اجرا رویکردهای مختلف.

نکاتی واسه پیشرفت مدیریت منابع انسانی سبز

۱. طراحی و جدا سازی بررسی شغلی سبز

 • ایجاد وظایف و مسئولیتای طبق حفاظت و توجه به محیط زیست در هر شغل؛
 • توجه به ملزومات محیط زیستی، شخصی و اجتماعی در توضیح و توضیح شغلی نیروهای سازمانی؛
 • استفاده از کاربرد کار تیمی در طراحی شغلی واسه اجرا اهداف محیط زیستی سازمانی؛
 • درنظرگرفتن مشاغل و وظایفی که به طور ویژه و تخصصی به بحث ی محیط زیست می پرازن.

۲. برنامه ریزی منابع انسانی سبز

 • درنظرگرفتن نیروهایی که در مورد ی طراحی، برنامه ریزی، فعالیتای سبز مشارکت و همکاری دارن.
 • محاسبه و پیش بینی راهبردهایی که واسه اقدامات محیط زیستی مفید واقع می شن.

۳. جذب نیروهای سازمانی سبز

 • اعلام برنامه ها و رویکردهای سبز سازمان در اعلامیهای شغلی واسه جذب نیرو؛
 • بدل شدن به کارفرمایی حمایت کننده محیط زیست؛
 • قیدکردن معیارهای محیط زیستی در جذب نیروهای جدید؛
 • بیان ارزشای سبز مثل پیوستن به بخشای حمایت کننده محیط زیست؛
 • سوال مسائل مربوط به محیط زیست در مصاحبهای شغلی.

۴. انتخاب نیروهای حمایت کننده محیط زیست

 • جذب نیروهایی با باخبر شدن از اهداف سبز سازمانی و مسئولیت پذیری درباره محیط زیست؛
 • جذب نیروهایی واقف بر اهداف سبز سازمانی و دارای نگرانیای محیط زیستی.

۵. آموزش و هدایت نیروها طبق اهداف سبز

مدیریت منابع انسانی سبز چه فرقی با مدیریت منابع انسانی سنتی داره؟ " آموزشی

 • تولید قوانین مشخص و جدا از هم درباره اهداف سبز سازمانی؛
 • توجیه کارکنان و نیروهای تازه کار در مورد ی اهداف سبز سازمانی و فعالیتای سازمانی پس؛
 • گسترش ی رفتار حمایتی و حفاظتی از محیط زیست.

۶. آموزش و پیشرفت در بخش ی محیط زیست

 • آموزش مهارت ها و علم کافی به کارکنان واسه اجرای اقدامات سبز؛
 • آموزش اقدامات هم یار با محیط زیست به کارکنان مثل بازیافت و مصرف بهینه ی انرژی؛
 • گسترش ی آگاهی نسبت به حفاظت از محیط زیست در بین کارکنان؛
 • امکان ایجاد گردش شغلی واسه افزایش میزان تجربه کارکنان در بخش ی فعالیتای سبز؛
 • جفت و جور سازی امکانات لازم واسه اجرا اقدامات سبز؛
 • ارائه فرصتایی برابر واسه تموم اعضای سازمان در جهت یادگیری مهارت ها و علم کافی در بخش ی محیط زیست.
دسته‌ها: آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید