— (189)

مداخله ریش سفیدان در شهرستان لردگان می تواند در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد نقش مفید و موثری داشته باشد.1-5-روش انجام پژوهش:تحقیق حاضر از نظرروش گردآوری داده ها،…

— (188)

با اين حال، مسأله اين است كه حق کودک در شناخت هویت بیولوژیک خود دقيقاً به چه معنا و تا چه حد موجـه و قابـل دفـاع اسـت. لذا در این…

— (187)

یكی از جرم شناسان به نام «دوگرف» در این رابطه می‏نویسد:‌ «اثرات سال‏های عمر بر روی تكوین و تحول آتی شخصیت افراد بسیار بدیهی است و اگر خانواده به وظایف…

— (186)

4- معاملات این افراد در حقوق ایران چه وضعیتی(صحیح، غیرنافذ ویا باطل) دارد؟1-8- فرضیه‌های تحقیق:در این قسمت فرضیه های تحقیق که حاصل مطالعات نویسنده در طول این پژوهش است را…

— (185)

1-4- سؤالات تحقيق1- جايگاه رويكرد كيفري و غيركيفري در زمينه پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال در سياست جنايي ايران و اسناد بين‌المللي چيست؟2- سياست جنايي ايران تا چه حد با اسناد…

— (184)

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد در رشته حقوق با تأییدات خداوند متعال پایان نامه ………. تحت عنوان:«……………………………………………..»، در تاریخ …/…/ 1392با نمره…. و با امتیاز …. مورد تأیید قرار…

— (183)

در مقام پاسخگویی به سوال فوق همانطور که خواهیم دید، به نظر میرسد که وجود اوصاف و ویژگیهای خاص در قراردادهای مربوط به حقوق مالی پدیدآورندگان اثر فکری، موجب میگردد…

— (182)

پژوهش هایی که در آنها، دیدگاه مدیریت مالی و فنی ریسک ها غالب است نظیر کتاب «مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک»(جان هال) ترجمه سجاد سیاح و علی صالح آبادی….

— (181)

2-8-هدف سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………242-9-سرمایه اجتماعی چه ایده هایی را با خود آورده است؟……………………………………………………………………………………….252-10-سرمایه انسانی وسرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………….262-11- مولفه ای کلیدی وشاخص های سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………….282-12- چگونگی افزایش موجودی سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………352-13-دیدگاه های مطرح…

— (180)

2-8-هدف سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………242-9-سرمایه اجتماعی چه ایده هایی را با خود آورده است؟……………………………………………………………………………………….252-10-سرمایه انسانی وسرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………….262-11- مولفه ای کلیدی وشاخص های سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………….282-12- چگونگی افزایش موجودی سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………352-13-دیدگاه های مطرح…